hghjgljhljhôjh

25. 3. 2016

Protiváha

Každý, kto sa snaží žiť tak, aby sa páčil Bohu, určite pozná slovo pokušenie. Každé Božie dieťa dobre vie, aké ťažké je odolať diablovi a jeho ponukám. Ono, jednoduché to nebude nikdy, pretože diabol je veľmi vynaliezavý a vždy si nájde nejakú cestičku, ako sa dostať k srdcu človeka. Ale jedna pomôcka by tu predsa len bola a určite ju poznáte zo života malých detí: deti sa dokážu oveľa ľahšie niečoho zriecť, keď vidia, čo namiesto toho získajú.
Takto nejako to funguje aj v boji s pokušením. Je ľahšie povedať diablovi a jeho nástrahám nie, ak máme pred očami nejakú protiváhu, ak sme si vedomí, čo iné môžeme namiesto toho získať. Je to ako na miskách váh, na jednu stranu kladie svoje ponuky diabol a prevážiť ju dokážeme vtedy, ak na druhú stranu naukladáme ponuky Božie. Preto je veľmi dôležité každodenné čítanie Biblie, mať neustále pred očami to množstvo dobrých vecí, ktoré nám Boh zasľúbil. No nie len to, Božie zasľúbenia nestačí len pozorovať niekde v diaľke, treba ich pevne uchopiť vierou a s presvedčením ich položiť na misku váh.
V tejto súvislosti si spomínam na jednu kázeň na tému viery, kde sa hovorilo o tom, že viera nie je len teoretickým súhlasom s Božími výrokmi. Viera nie je len prikývnutie: "áno, Bože, máš pravdu", a potom sa človek zase vráti k svojim myšlienkam a svojpomocným riešeniam. Skutočná viera je PRESVEDČENÍM, že VŠETKO, čo Boh povedal, URČITE aj naplní.
V liste Rimanom sa píše o Abrahámovej viere. Abrahám uveril Bohu "ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet... Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj naplniť." (Rimanom 4,17 a 21) Nie že by bol Abrahám nejakým superhrdinom. Prečítajte si 1. Mojžišovu 17. kapitolu. Nebol vždy taký presvedčený o Božích slovách. Zozačiatku ho trápili aj pochybnosti, no stále sa držal Božieho zasľúbenia a postupne sa dopracoval k naozaj pevnej viere (ktorá sa dokázala napríklad pri obetovaní Izáka, 1. Mojžišova 22). Ku skutočnej viere musí človek dozrieť. Niekto k nej dozreje skôr, niekto neskôr, ale podstatné je, aby chcel dozrieť. Aby sa učil brať všetky Božie slová a zasľúbenia úplne vážne, aby sa učil brať Boha za slovo. A tak sa bude v každodennom boji s pokušením postupne zlepšovať, bude sa mu dariť stále viac napĺňať svoju misku váh Božími sľubmi.
V snahe udržať si protiváhu proti diablovým ponukám, môžeme okrem čítania Biblie využívať aj rôzne ďalšie možnosti. Napríklad, nedávno prebiehal u nás v zbore modlitebný týždeň, a tak som sa pousilovala byť tam každý večer. Mohla som stráviť celý týždeň v spoločenstve kresťanov pod zvukom Božieho slova, čo iste tiež prispelo k poznávaniu a uisťovaniu sa v Božích zasľúbeniach. Okrem toho sa snažím, nakoľko je to len možné, navštevovať aj bežné pravidelné stretnutia v našom kresťanskom zbore. Alebo, pre tento rok som si zadovážila (resp. som dostala do daru) denné čítanie zamerané práve na Božie zasľúbenia. Je to zbierka krátkych úvah na každý deň pod názvom Sýpky Božích zasľúbení od známeho autora Ch. H. Spurgeona (vydavateľstvo MSEJK, 2015). Aj vďaka tejto knihe budem mať celý tento rok pred očami Božie ponuky a verím, že aj toto mi pomôže nakláňať misky váh na tú správnu stranu...
Stále upieram oči na Hospodina,
lebo on mi vyslobodzuje nohy z osídiel.
(Žalm 25,15)

Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je,
sú v ňom áno a preto aj skrze neho amen... 
(2. Korinťanom 1,20)