hghjgljhljhôjh

25. 6. 2013

Roy Hession - Chceme vidieť Ježiša

Chceme vidieť Ježiša od autora Roya Hessiona je malá útla knižka, no s bohatým obsahom. Ja som v nej našla veľa podnetných myšlienok. Kniha reaguje na to, že niekedy sa príliš necháme vtiahnuť do pozorovania samých seba a svojho konania. Do určitej miery je dobré pozorovať a hodnotiť seba samého, či žijem a konám podľa Písma, ale oveľa dôležitejšie je v prvom rade hľadieť na Ježiša. Táto kniha poukazuje na Pána Ježiša Krista, ako na pôvodcu aj dokonavateľa našej viery, ako na toho, ktorý je a má byť pre nás všetkým, bez ktorého nemôžeme nič robiť. Preto je potrebné občas sa zastaviť a prehodnotiť, či je On stále na prvom mieste v našich životoch. A keď už hľadíme na Ježiša, táto kniha nám pripomenie, aký On je a čím všetkým sa nám stal. Autor to znázorňuje na menách Pána Ježiša. Tak, ako sa kedysi Boh predstavil Mojžišovi v horiacom kre "Ja som" (2. Mojžišova 3,14), tak isto sa predstavuje aj Pán Ježiš Židom: "Ak neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch." (Ján 8,24) V knihe sa dočítate podrobnejšie o tomto Božom mene a o ďalších výrazoch, s ktorými sa v Biblii spája. Ja vytiahnem len krátky úryvok, krátku úvahu nad týmto menom:
"Ja som" je neúplná veta, chýba jej, kým je Boh. Ja som - kto? Aké zvláštne, keď pri ďalšom čítaní Biblie zisťujeme, že Boh tým hovorí: "Ja som všetko, čo môj ľud potrebuje" ... Kým nevezmeme do úvahy naše ľudské potreby, zostáva toto veľké Božie meno v uzavretom kruhu: "Som, ktorý som." Tak zostáva Boh nepochopiteľný. Hneď, ako však pred Neho predstúpi ľudská bieda a trápenie, stane sa presne tým, čo človek práve potrebuje. ... Chýba nám pokoj? "Ja som tvoj pokoj." Chýba nám sila? "Ja som tvoja sila." Máme nedostatok duchovného života? "Ja som tvoj život." Potrebujeme múdrosť? "Ja som tvoja múdrosť," a tak ďalej. Meno Jahve (Ja som) je ako nevyplnený šek. Viera naň môže doplniť to, čo práve potrebuje...
Autor sa potom podrobnejšie zaoberá niektorými z Ježišových mien alebo označení, ktoré nachádzame v Biblii. Poukazuje na to, že Ježiš:
je našou Pravdou - pomáha nám vidieť pravdu o sebe, o Ňom i o svete okolo...
"Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu." (Ján 3,20-21) Očakávali by sme po vete: "Kto robí zle," že bude pokračovať veta "Kto však robí dobre." Boh namiesto toho hovorí: "Kto však koná pravdu, ide na svetlo." ... Nová možnosť, ktorú Boh stavia proti nášmu "zle robiť", nie je "dobre robiť", ale "konať pravdu". To znamená: byť úprimný v súvislosti s našou vinou... Tak získame pravý vzťah s Bohom i s ľuďmi skrze krv Kristovu.
je Dverami - dverami cez múr hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha; dverami k bohatému požehnaniu, ktoré nám Boh pripravil; dverami doširoka otvorenými pre každého a v každej situácii; dverami nízkymi, do ktorých sa treba skloniť...
Evanjelium nás nevolá k tomu, aby sme sa pokúsili byť ako Kristus, ale aby sme prišli skrze Krista. Máme pred sebou dvere, nie iba vzor.
je Cestou - dverami nevchádzame do príbytku, kde by sme sa mohli usadiť, ale na cestu, po ktorej treba neustále kráčať; nie je to však cesta ku Kristovi skrze modlitbu, čítanie Biblie, poslúchanie Boha atď., ale naopak, Kristus je cesta ku všetkým týmto veciam...
Ovce predsa nechodia k "živej vode", aby našli pastiera, nie, pastier ich vedie k "živej vode".
Keď Ježiš hovorí: "Ja som cesta,"dodáva: "a pravda a život." Tieto dva pojmy neprinášajú dve celkom nové myšlienky, ale odkazujú späť na "cestu" a bližšie ju určujú. Je to, ako keby chcel povedať: "Ja som cesta, ktorá je cestou pravdy a života."
a je i naším Cieľom - cieľom našej cesty nie je zbožný život, zvestovanie evanjelia alebo ovocie Ducha či rôzne iné dary a požehnania, ktoré nám Boh rád poskytne, cieľom je znova Kristus, v ktorom to všetko nájdeme a máme prichystané...
Naším cieľom má byť sám Pán Ježiš. Nie preto dávame svoj vzťah s Ním do poriadku, aby sme dostali prebudenie alebo moc, alebo aby nás Boh použil alebo aby sme prijali to či ono požehnanie, ale aby sme získali Jeho. 
Ak vás táto téma zaujala, viac sa dozviete v knihe Chceme vidieť Ježiša.