hghjgljhljhôjh

28. 7. 2016

S tebou

V rámci môjho momentálneho státia na čerpacej stanici som sa, okrem iného, nejaký čas zamýšľala nad Božím zasľúbením: „Budem s tebou.“ Čo to znamená v praxi? Čo všetko sa za týmto sľubom ukrýva? Jeden ochotný človek mi vypísal z Biblie veľa veršov, kde sa hovorí o Božej prítomnosti pri človeku. Keď som si ich jeden po druhom prechádzala, pred očami sa mi začalo vynárať množstvo zaujímavých vecí. Čo všetko teda môže súvisieť s Božím sľubom „budem s tebou“? Tu sú niektoré z myšlienok, ktoré ma oslovili a možno oslovia a povzbudia aj vás:
- Božia prítomnosť pri človeku môže znamenať požehnanie a dôvod nebáť sa
Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. (Genezis 26,3)
Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požehnám ťa... (Genezis 26,24)

Čo je to požehnanie:
Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nijaké trápenie. (Príslovie 10,22)
- môže znamenať požehnanie v práci, vedomie, že Boh vie akou cestou človek ide a tiež zaopatrenie
Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. Vie o tvojej ceste touto veľkou púšťou. Hospodin, tvoj Boh, je už štyridsať rokov s tebou, a nič ti nechýbalo. (Deut. 2,7)
- môže znamenať telesné požehnanie, odstránenie zlého a odstránenie trápenia
Jabbéc vyslovil Bohu Izraela želanie: Kiež by si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie! Boh jeho prosbu splnil. (1. Kronická 4,10)
- môže znamenať vedenie
Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem späť. (Genezis 46,4)
A hľa, preto je s nami na čele Boh ako vodca... (2. Kronická13,12; RP)
...ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. (Genezis 48,21)
- z opačného pohľadu: zostávanie človeka s Bohom môže znamenať Božie vedenie, dokonca akoby držanie za ruku, a nakoniec prijatie do Božej slávy
Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma prijmeš do slávy. (Žalm 73,23-24)
- Božia prítomnosť môže znamenať ochranu
Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš... (Genezis 28,15)
- môže znamenať ochranu pred ľuďmi, zamýšľajúcimi zlé voči človeku
Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil... (Skutky 18,10)
- môže znamenať dôvod nebáť sa
Neboj sa, veď som s tebou... (Izaiáš 43,5)
- môže znamenať dôvod nebáť sa človeka, ľudí
Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? (Žalm 118,6)
- môže znamenať dôvod nebáť sa a potešenie
Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a palica sú mi útechou. (Žalm 23,4)
- môže znamenať dôvod nebáť sa, povzbudenie k odvahe a k sile
Keď pôjdeš do boja proti svojim nepriateľom a uvidíš kone, vozy a ľud početnejší než si ty, neboj sa, pretože s tebou je Hospodin, tvoj Boh... (Deut. 20,1)
Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou, on ťa nenechá a neopustí. (Deut. 31,6)
Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa ani sa neľakaj. (Deut. 31,8)
Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Jozua 1,9)
Nato povedal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi: Pusti sa smelo a odvážne do práce! Neboj sa a nestrachuj, lebo Boh Hospodin, môj Boh, bude s tebou. (1. Kronická 28,20)
Ty sa však neboj, môj služobník – Jákob – znie výrok Hospodina – veď ja som s tebou... (Jeremiáš 46,28)
Vzmuž sa však teraz, Zerubábel – znie výrok Hospodina! Vzmuž sa, veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny – znie výrok Hospodina! Pracujte, lebo ja som s vami... (Aggeus 2,4)
- môže znamenať dôvod nebáť sa, lebo Boh je väčší ako nepriatelia
Buďte zmužilí a smelí! Nebojte sa a nedeste sa tvári asýrskeho kráľa ani sa nedeste pred celým tým množstvom, ktoré je s ním, lebo s nami je väčší ako s ním. (2. Kronická 32,7; RP)
- môže znamenať záchranu, vyslobodenie z ruky nepriateľa, z nebezpečenstva
Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodina. (Jeremiáš 1,8)
Budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, aby som ťa zachránil a oslobodil – znie výrok Hospodina. (Jeremiáš 15,20)
Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým sa strachujete, nebojte sa ho – znie výrok Hospodina – keď som ja pri vás, aby som vás chránil a vyslobodil z jeho ruky. (Jeremiáš 42,11)
Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. (Izaiáš 43,2)
- môže znamenať porazenie nepriateľov, víťazstvo nad nimi
Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. (Jozua 1,5)
...sú tam Anákovci (obri) a veľké opevnené mestá. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich... (Jozua 14,12)
Hospodinov anjel ho však ubezpečil: Keď budem s tebou, Midjánčanov porazíš ako jedného muža. (Sudcov 6,16)
- Božia prítomnosť môže znamenať, že naše boje bude bojovať On sám namiesto nás
Nebojte sa ich, lebo sám Hospodin, váš Boh, bojuje za vás. (Deut. 3,22)
Veď Hospodin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil. (Deut. 20,4)
V tomto prípade nemusíte bojovať. Rozostavte sa a zostaňte stáť. Uvidíte, ako vás Hospodin zachráni. Júdovci a Jeruzalemčania, nebojte sa a nedeste sa! Zajtra vyrazíte proti nim a Hospodin bude s vami. (2. Kronická 20,17)
S ním je telesná sila, s nami je Hospodin, náš Boh, hotový nám pomôcť a viesť naše boje. (2. Kronická 32,8)
- a naopak, ak Boh nie je s človekom, človek nemôže zvíťaziť nad nepriateľmi
Izrael sa prehrešil, prestúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz. Vzali ešte aj z toho, čo je pod kliatbou. Izrael nemôže obstáť medzi nepriateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo prepadol kliatbe. Nebudem už ďalej s vami, ak nevykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliatbou. (Jozua 7,11-12)
- Božia prítomnosť môže znamenať záchranu ale aj výchovu v podobe karhania a trestania
Ja som s tebou – znie výrok Hospodina – aby som ťa zachránil. Veď skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa rozptýlil. Iba s tebou neskoncujem, budem ťa karhať podľa práva, no bez trestu ťa nenechám. (Jeremiáš 30,11)
- môže znamenať, že Boh odstráni nepriateľov, že pozdvihne svojho služobníka, sám sa postará o jeho dobré meno
Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa moji prenasledovatelia potknú a nič nezmôžu. (Jeremiáš 20,11)
Ustúp Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil! (2. Kronická 35,21)
Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto vraví Hospodin zástupov: Vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho Izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel a vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. (2. Samuelova 7,8-9)
- Božia prítomnosť pri človeku sa môže preukázať znameniami
Keď sa u teba dostavia tieto znamenia, zachovaj sa podľa okolností, lebo Boh bude s tebou. (1. Sam 10,7)
Len čo začuješ na vrcholcoch balzamovníkov šuchot krokov, ihneď vyraz do boja, lebo to Boh vyšiel pred tebou poraziť vojsko Filištíncov. (1. Kronická 14,15)
- Boh zostáva s človekom, kým je človek s Ním, ak Ho človek opustí aj Boh odchádza, Boh je vždy až ten druhý – rozhodovanie necháva na človeku
Pretože ste sa odvrátili od Hospodina, Hospodin nebude s vami. (Numeri 14,43)
Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Ak ho však opustíte, aj on opustí vás. (2. Kronická 15,2)
- podmienka k tomu, aby bol Boh s človekom – hľadať dobré a nie zlé
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, a vtedy Hospodin, Boh zástupov, bude s vami... (Amos 5,14)
- Božia prítomnosť môže znamenať získanie stáleho miesta (možno telesne, že človek nájde svoje pokojné miesto na prebývanie, alebo možno duševne či duchovne), ale má to aj svoje podmienky
Ak poslúchneš všetko, čo ti prikážem, ak budeš chodiť po mojich cestách, konať to, čo uznávam za správne, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služobník Dávid, zostanem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi... (1. Kráľov 11,38)
- môže znamenať odpočinutie
Či nie je Hospodin, váš Boh s vami? A dal vám odpočinutie zo všetkých strán... (1. Kronická 22,18; RP)
Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. (Exodus 33,14)
- môže znamenať uvedomenie si zodpovednosti
Sudcom prikázal (Jóšafat): Všímajte si svoju prácu, lebo pri súde nezastupujete človeka, ale Hospodina, ktorý je s vami pri vynášaní rozsudku. (2. Kronická 19,6)
Tento verši mi pripomína slová apoštola Pavla:
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. (Kolosanom 3,23)
- Božia prítomnosť môže znamenať, že On s človekom hovorí
Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. (Lukáš 24,44)
- môže znamenať svetlo na cestu
Potom k nim Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. (Ján 8,12)
Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo... (Ján 12,35)
- môže znamenať príležitosť spoznať Ho
Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? (Ján14,9)
- môže znamenať prítomnosť Tešiteľa, potešenie
A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy... (Ján14,16-17)
- môže znamenať, že človek bude cítiť Jeho lásku a pokoj, lebo On je Boh lásky a pokoja
Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. (2. Korinťanom 13,11)
Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. (Filipänom 4,9)
- Božia prítomnosť sa netýka len tela či duše, ale aj ducha
Pán nech je s tvojím duchom. (2. Timoteovi 4,22)
- Božia prítomnosť môže znamenať, že človeka vypočuje v deň trápenia, sprevádza ho na jeho ceste
Tam vystavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. (Genezis 35,3)
- môže znamenať pomoc, mať pri sebe pomocníka
Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi... (Žalm 118,7)
- môže znamenať odlišovanie sa od ostatných ľudí prejavmi Božej dobroty
A kde po čomže sa spozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud? Či azda nie po tom, že pôjdeš s nami, a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? (Exodus 33,16; RP)
- môže znamenať aj prítomnosť zázraku
Gideón povedal: Prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? (Sudcov 6,13)
- môže znamenať mať pevné útočisko
Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. (Žalm 46,8 a 12)
- keď Pána niekto volal, tak zostal s ním
Ale oni naňho naliehali: Zostaň s nami... Vošiel teda, aby zostal s nimi. (Lukáš 24,29)
- a na záver: samotné Pánovo meno znamená „S nami Boh“
Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel (Immanuel), čo v preklade znamená: Boh s nami. (Matúš 1,23)