hghjgljhljhôjh

17. 4. 2018

Neporaziteľný služobník

Ako som tak prechádzala evanjeliom Matúša, všímala som si, že učenie Pána Ježiša nikdy nezostávalo na povrchu, ale vždy išlo k podstate veci (či už si budete čítať Jeho kázeň na hore alebo Jeho ďalšie rozhovory s učeníkmi, s farizejmi a zákonníkmi).
Keď sa Ho napríklad farizeji pýtali, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie, dostali odpoveď:
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. (Mt 22,37-39)
Aj tu Pán Ježiš načrel poriadne hlboko. Neukázal im len, ktoré prikázania sú prvé v poradí, ale odkryl samotnú podstatu celého zákona, na čom stojí a padá plnenie všetkých Božích nariadení. Mám za to, že nie len tých desiatich, ktoré dal Boh Mojžišovi vtedy na začiatku, ale všetkých, ktoré sú nám v Písme zjavené – aj takej veci, akou je výzva k službe.
Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom… (1Pt 4,10)
Milovať Boha úprimne, s celou oddanosťou, a k tomu milovať ľudí, to je nevyhnutným základom a hnacím motorom skutočnej a trvalej služby. Na inom mieste apoštol Pavol priamo spája službu s láskou: navzájom si slúžte v láske. (Gal 5,13) 
Ak by sme chceli slúžiť len z vlastnej sily alebo z nejakého rozumového poznania, že Boh si to tak praje alebo to tak prikazuje, ďaleko by sme nezašli. Nie vždy sa nám do cesty postavia ľahké úlohy alebo ľudia, ktorí nám budú sympatickí či priateľsky naklonení. Byť služobníkom môže byť poriadne náročné a vyčerpávajúce. Bez skutočne pevného základu by sme to veľmi rýchlo vzdali alebo by sme skĺzli k neúčinnej povrchnosti, podobne ako farizeji. No ak bude naša služba postavená na oddanej láske k Bohu, ktorý nás k službe vyzýva, a úprimnej láske k ľuďom, ktorí našu službu potrebujú, potom nás len tak ľahko nejaká prekážka nezastaví. Ako sa kedysi Corrie ten Boom vyjadrila o jednom vytrvalom Božom služobníkovi: 
Miloval Pána a miloval ľudí – neporaziteľná kombinácia.